Vedtægter

Vedtægter for Frivilligcenter Aarhus 

Vedtaget den 28. marts 2017

 

§ 1 NAVN OG HJEMSTED

 • Foreningens navn er Frivilligcenter Aarhus
 • Foreningen har hjemsted i Aarhus Kommune
 • Foreningen er medlem af Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark

 

§ 2 FORMÅL

Frivilligcenter Aarhus’ formål er:

 • At støtte og synliggøre det frivillige sociale arbejde i Aarhus
 • At inddrage frivillige i lokalt frivilligt arbejde bl.a. ved at oplyse om frivilligt socialt arbejde, skabe overblik over aktuelle frivillige opgaver og vejlede personer med lyst til at deltage i frivilligt socialt arbejde
 • At støtte lokale frivillige foreninger, organisationer og projekter i at få så gode arbejdsbetingelser som muligt
 • At rådgive og vejlede alle med interesse for frivilligt socialt arbejde om støttemuligheder til det frivillige arbejde
 • At indsamle og formidle viden om frivilligt socialt arbejde
 • I særlig grad at støtte nye initiativtagere og foreninger i at få en god start
 • At alle med behov for hjælp får kendskab til den støtte, de kan hente i den frivillige verden.
 • At varetage den daglige administration af lokaler iht. driftsaftale med Aarhus Kommune. Desuden forpligter Frivilligcenter Aarhus sig over for medlemmerne/brugerne på at arrangere og støtte tværgående aktiviteter i huset og/eller initiativer, der kan synliggøre stedet.

 

§ 3 VÆRDIGRUNDLAG

 • Frivilligt socialt arbejde er en væsentlig ressource i samfundet, som styrker det sociale ansvar og fællesskab og en aktiv medvirken i en samfundsnyttig indsats.
 • Dialog, samarbejde og forpligtende partnerskab er vigtige elementer i det frivillige sociale arbejde.
 • Frivilligcenter Aarhus bestræber sig på at møde alle mennesker i ligeværdighed og med respekt for forskellighed.
 • Frivilligcenter Aarhus er uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser.
 • Frivilligcenter Aarhus definerer frivilligt socialt arbejde som en ulønnet aktivitet, der udføres for andre end familie, og som skal være til gavn for andre end en selv.
 • Frivilligcenter Aarhus tilslutter sig Frivilligcentre og Selvhjælp Danmarks fælles mindstegrundlag for frivilligcentre.

 

§ 4 MEDLEMSKAB

Frivilligcenter Aarhus har to former for medlemskab: Medlemmer og støttemedlemmer. Medlemmer er stemmeberettigede. Støttemedlemmer er ikke stemmeberettigede.

Medlemmer (stemmeberettigede)

Som medlemmer kan optages foreninger, grupper eller projekter, der laver frivilligt socialt arbejde i Aarhus Kommune og som ønsker at bakke op om frivilligcentrets formål.

Et medlemskab giver én stemme på generalforsamlingen.

 • Grupper, projekter, lokalafdelinger o.lign. som er del af en forening, der i forvejen er medlem af frivilligcentret, skal indmeldes som selvstændige medlemmer, såfremt de er selvstændigt organiseret med egen myndighed/tegningsberettigelse.
 • Lokale underprojekter og grupper, der ikke er selvstændigt organiseret, skal tegne eget foreningsmedlemskab af Frivilligcenter Aarhus, såfremt de ønsker at benytte Frivilligcenter Aarhus medlemsbaserede ydelser. De opnår qua deres organisering ikke stemmeret på generalforsamling.

Støttemedlemmer (ikke-stemmeberettigede)

Som støttemedlemmer kan optages frivillige foreninger, privatpersoner og virksomheder.

a) Støttemedlemskab for frivillige foreninger

Alle frivillige foreninger, som ønsker at støtte frivilligcentrets arbejde og formål, kan optages som støttemedlemmer uden stemmeret.

b) Støttemedlemskab for privatpersoner

Alle privatpersoner med interesse for frivilligcentret og frivillighed i Aarhus kan tegne støttemedlemskab uden stemmeret. 

Privatpersoner, der yder en frivillig indsats i Frivilligcentret, er undtaget for kontingent og optages automatisk som støttemedlemmer.

c) Støttemedlemskab for virksomheder

Alle virksomheder herunder socialøkonomiske virksomheder, som har interesse i frivilligt socialt arbejde i Aarhus, kan tegne støttemedlemskab.

For begge medlemskaber gælder:

 • Man er medlem, når man har betalt det årlige kontingent.
 • Medlemsperioden følger kalenderåret. Ved indmeldelse betales det fulde kontingent.
 • Frivilligcenter Aarhus’ ledelse fører et medlemskartotek med medlemmernes navn og adresse.
 • Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningen. Der refunderes ikke betalt kontingent.
 • Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen.

Eksklusion

Et medlem kan udelukkes af foreningen, hvis vedkommende skader foreningens omdømme eller formål. Beslutning om eksklusion varetages af bestyrelsen og skal godkendes eller omstødes på den første efterfølgende generalforsamling

 

§ 5 GENERALFORSAMLING

 • Generalforsamling er foreningens øverste myndighed
 • Generalforsamling afholdes hvert år i marts måned
 • Indkaldelse til GF sker til medlemmerne og meddeles på foreningens hjemmeside og andre relevante digitale medier. Dette sker med mindst 14 dages varsel.
 • Generalforsamling er beslutningsdygtig såfremt mindst 3 medlemmer er til stede og den er rettidig indkaldt
 • Man kan ikke blive medlem under generalforsamlingen
 • Medlemmer kan indgive forslag til generalforsamling indtil en uge før afholdelsen. Forslag skal være skriftlige.
 • Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer

Hvert medlem har en stemme

 • Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer
 • Valg til bestyrelsen kræver at man er til stede på generalforsamling, eller at man har afgivet en fuldmagt
 • Der foretages altid skriftligt valg af bestyrelsesmedlemmer

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer
 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 4. Forelæggelse af reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
 5. Oplæg om det fremtidige arbejde og budget ved bestyrelsen og mulighed for debat blandt de fremmødte
 6. Godkendelse af beretningen
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Fastsættelse af kontingent
 9. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 11. Valg af revisor
 12. Eventuelt

 

§ 6 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis et flertal i bestyrelsen eller 2/3 af medlemmerne skriftligt begærer dette. Indkaldelse sker som til en ordinær generalforsamling Dagsordenen består af følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer
 3. Behandling af den konkrete sag
 4. Eventuelt

 

§ 7 BESTYRELSEN

 • Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
 • Bestyrelsen kan uddelegere opgaver og nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
 • Bestyrelsen består af 5-7 personer.
 • Bestyrelsen konstituerer sig selv på det første bestyrelsesmøde efter hver ordinær generalforsamling med formand, næstformand og kasserer.
 • Bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer kan udpege op til to yderligere medlemmer, som ikke har stemmeret, som er udpeget for et år af gangen.
 • Formanden indkalder til bestyrelsesmøder med angivelse af dagsorden. Det skal ske med mindst 7 dages varsel.
 • Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.

Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 • Bestyrelsen holder møde, når formanden eller mindst tre medlemmer finder det nødvendigt dog mindst en gang i kvartalet.
 • Der tages et beslutningsreferat af hvert bestyrelsesmøde.
 • Bestyrelsen ansætter / afskediger ansatte i foreningen.
 • Bestyrelsens medlemmer vælges for to år.
 • 3 medlemmer vælges på lige år og 2-4 medlemmer vælges på ulige år.
 • 2 suppleanter vælges for et år ad gangen.
 • Suppleanter, der er indtrådt i bestyrelsen, overtager det afgående medlems valgperiode.
 • Medlemmer og suppleanter i bestyrelsen repræsenterer lokale frivillige sociale foreninger, der er medlem af Frivilligcenter Aarhus (foreningsmedlemmer). Foreningsmedlemmer har opstillingsret og stemmeret ved valg til bestyrelsen. Foreningsmedlemmer udpeger selv deres kandidat(er) til opstilling. Der bør tilstræbes en bredde i sammensætningen, således at både store og små foreninger er repræsenteret i bestyrelsen.
 • Ansat personale kan ikke stille op til bestyrelsen.

 

§ 8 REGNSKAB / REVISION

Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Så snart regnskabet er afsluttet afgives dette til foreningens revisor.

Revisor afgiver revideret regnskab til bestyrelsen senest 1. marts. Revideret regnskab aflægges på den ordinære generalforsamling.

 

§ 9 TEGNINGSRET

Foreningen tegnes af formand og kasserer i fællesskab. 

 

§ 10 FORENINGENS OPLØSNING

For at opløse foreningen kræves 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer på to af hinanden følgende generalforsamlinger afholdt med mindst 14 dages mellemrum. Ved opløsning af organisationen tilfalder dennes eventuelle formue frivillige sociale formål efter generalforsamlingens nærmere beslutning.

 

§ 11 IKRAFTTRÆDEN

Disse vedtægter træder i kraft den 15. marts 2016 og træder i stedet for de hidtil gældende vedtægter for Frivilligcenter Aarhus.

___________________________________________________________________
Download vedtægterne i PDF her: Vedtægter for Frivilligcenter Aarhus

Frivilligbørs
En dag for en sag
Følgeven
Projekt frivillig
Find forening